Press Release

نشست مشورتی در مورد متن اصلاحیه موافقتنامه اپتا در کابل برگزار شد

Date: 2021-06-30


به ادامه بحث ها و نشست های مشورتی با جهت های دخیل در پروسه اصلاح سند موافقتنامه تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان (اپتا) در کابل و بخشی از زون ها، آخرین نشست مشورتی دو روزه با اشتراک تجار و نمایندگان سکتور خصوصی از ولایت های بلخ، هرات و قندز بروز سه شنبه در کابل آغاز شد.

وزارت صنعت و تجارت کشور قبل از این نشست های مشابهی را در ولایت های ننگرهار، کندهار و خوست برگزار کرده است که در آن نمایندگان سکتور خصوصی و ادارات مربوط ولایت های زونی اشتراک نموده بود.

برعلاوه نمایندگان سکتور خصوصی، در نشست یاد شده رهبری وزارت صنعت و تجارت، رهبری وزارت مالیه، رهبری وزارت ترانسپورت، نماینده واحد حقوقی ریاست جمهوری، رهبری اداره حرکت، نمایندگان فدراسیون و اتاق های تجارت و نمایندگان اداره تمویل کننده نیز حضور داشتند.

هدف اساسی نشست های مشورتی در مورد متن اصلاحیه موافقتنامه اپتا جمع آوری نظریات، مشکلات و پیشنهادات سکتور خصوصی و ادارات سکتوری مربوط در مرکز و ولایات بوده که بعد از تجزیه و تحلیل و توحید در متن اصلاحیه سند اپتا شامل خواهد شد.

پروسه اصلاح سند اپتا با همکاری تخنیکی اداره حرکت و حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تطبیق می گردد.


Business News

نشست مشورتی در مورد متن اصلاحیه موافقتنامه اپتا در کابل برگزار شد

Date: 2021-07-01

به ادامه بحث ها و نشست های مشورتی با جهت های دخیل در پروسه اصلاح سند موافقتنامه تجارت ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان (اپتا) در کابل و بخشی از زون ها، آخرین نشست مشورتی دو روزه با اشتراک تجار و نمایندگان سکتور خصوصی از ولایت های بلخ، هرات و قندز بروز سه شنبه در کابل آغاز شد.

وزارت صنعت و تجارت کشور قبل از این نشست های مشابهی را در ولایت های ننگرهار، کندهار و خوست برگزار کرده است که در آن نمایندگان سکتور خصوصی و ادارات مربوط ولایت های زونی اشتراک نموده بود.

برعلاوه نمایندگان سکتور خصوصی، در نشست یاد شده رهبری وزارت صنعت و تجارت، رهبری وزارت مالیه، رهبری وزارت ترانسپورت، نماینده واحد حقوقی ریاست جمهوری، رهبری اداره حرکت، نمایندگان فدراسیون و اتاق های تجارت و نمایندگان اداره تمویل کننده نیز حضور داشتند.

هدف اساسی نشست های مشورتی در مورد متن اصلاحیه موافقتنامه اپتا جمع آوری نظریات، مشکلات و پیشنهادات سکتور خصوصی و ادارات سکتوری مربوط در مرکز و ولایات بوده که بعد از تجزیه و تحلیل و توحید در متن اصلاحیه سند اپتا شامل خواهد شد.

پروسه اصلاح سند اپتا با همکاری تخنیکی اداره حرکت و حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تطبیق می گردد.